می خوانم
۲۰ام مرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علی فخری(عارف)

می خوانم
تو را بــرای خــدا یم به خانــه می خوانم
دعا بـــه جــان شما با ترانــــه می خوانم
گذر کنی اگـر از کوچـه هـــای تاریکی
تو را برای خــدایم به خانــــه می خوانم
مرا به عشـــق خودت

شاعر:علی فخری(عارف)


مطالب پیشنهادی