《تورا فریاد میکنم 》
۱۹ام مرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو

خرابه های این دلم تورا صدا میکند
میان این همه سکوت ،تورا فریاد میکند
دلم صدا ،دلم جهان،دلم سکوت تا خدا را میخواد
فقط بدان هرآنچه تو ،مرا خرابتر کنی
تمام این خرابه ها مرا صدا که هیچ مرا نجات

شاعر:فاطمه افرند


مطالب پیشنهادی