کمین
۱۹ام مرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمدرضا جعفری

بنوش
بنوش
.
.
.
شاید
در کمین تو
ببری
بر شاخه یِ گردوئی
نشسته باشد
.
.
.
و من
امّا
ایستاده ام ….. !!
م جعفری

شاعر:محمدرضا جعفری


مطالب پیشنهادی