زنگ
۳۱ام تیر ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات یحیی محمدیان

باد …
بهانه است
برگ های زرد
به پایان راه
رسیده اند
^^^^^^^^^^
طوفانها
تک درخت را
ریشه کن می کنند
اما درخـتـــزار
همچنان
ترانه خوان
خواهد ماند
^^^^^^^^^^
گـم شده
دردهلیزهای تودرتوی

شاعر:یحیی محمدیان


مطالب پیشنهادی