ره و رسم سفر
۲۷ام تیر ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علی ربیعی ((علی بهار))

ابتدای سحر است
خواب پنجره را کنار می زنم
چشم به آسمان می دوزم
ابرهایی
قلب زمین را نشانه گرفته اند
ستاره هایی
آخر کور سوی شبند
باریکه مهتاب
مثل خنجری در دل افق فرو رفته
دارند به پایان می

شاعر:علی ربیعی ((علی بهار))


مطالب پیشنهادی