"شاه نشينِ دلِ من "
۳۰ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات داریوش عبدالهی فرد

شاه نشينِ دلِ من ، مصرٓعِ آغاز منى
تك غزلِ زندگيم ، همسر و همرازِ منى
همدمِ ايّامِ غمين ، شادى و دم هاىِ بهين
همسفرِ زندگيم. ، همرهِ پرواز منى
زنده كن اين روح مرا ،

شاعر:داریوش عبدالهی فرد


مطالب پیشنهادی