هنوز
۲۳ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سیدمحمدموسوی قهفرخی

هنوز آب را که ورق می زنم
لایه لایه است
پرنده خیال آزاد است
و برای ذهنم قفس می بافد
همچنان چوب به سوختن تکیه داده است
باد
لشکری شده است خشمگین
که بوی گل را زیر رژه اش له می کند
و

شاعر:سیدمحمدموسوی قهفرخی


مطالب پیشنهادی