اندازه دلتنگی
۲۳ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مروت خیری

از مرجع تقلید خودت پرسیدم
فطریه امسال تو این است
که بیایی و به من سر بزنی
یادت نرود
قوت غالب فطریه تو
اندازه دلتنگی من می

شاعر:مروت خیری


مطالب پیشنهادی