شهر سایه ها
۱۹ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات امین فرومدی

خورشيد من کجايي؟
زمين تاريک
آسمان ابري
در اين فضاي بي فضيلت
هوا سرد و تهي از مهر
مدعيان،سرشار از لذت غفلت
آب و آينه و نور
در شهر کوران
مانده اند بدون ظهور
خورشيد من کجايي؟
در شهر بي صداقت

شاعر:امین فرومدی


مطالب پیشنهادی