آز وراز
۱۸ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الکس رفیعی

آز وَ راز
پیر مردی ساربان
داشت در ره کاروان
دربیابان کاندَکی هم خار داشت
اُشترانش بار داشت
یک قطار اُشتر روان دنبال هم
پیشرو یک اُشتر پیر و کهن
گام می زد او به راه خویشتن
راه را می رفت او

شاعر:الکس رفیعی


مطالب پیشنهادی