همه ا نسا نها د رجها ن بر دو فکرند
۵ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمود بیهقی

توا ی ا نسا ن نمیدا نی کی هستی
تقرب نزد خا لق بر چه هستی
هما ن خا لق ترا که آفرید ست
بد ستورش چقد رفرمانبرهستی
شنا سا نم ترا بر حقی د ا ری
تا اینکه تو بدا نی که چه هستی
شنا سا نم ترا

شاعر:محمود بیهقی


مطالب پیشنهادی