پرتو
۳ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات رضا روزگر

از نور رخت رسد به دل صد پرتو
من مست نگاه ناز و تو عاشق تو
عشق تو برای من انرژیها داشت
این معنی ای مساوی ام سی

شاعر:رضا روزگر


مطالب پیشنهادی