ضرب و شتم رئیس بانک مرکزی در مجلس؟
۱ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو

ولی‌اللّه سیف درشکایت خود از نمایندگان اعلام داشته که آنها (این نمایندگان) قصد داشتند وی رامورد ضرب و شتم قراردهند.

مقصودی
عضو کمیسیون شوراها گفت: اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی برای ادای توضیحاتی
درباره نوسانات نرخ ارز به مجلس آمده بود و برخی ازنمایندگان مانع ارائه
توضیحات وی شده بودند.

ولی‌اللّه سیف درشکایت خود از نمایندگان اعلام داشته که آنها (این نمایندگان) قصد داشتند وی رامورد ضرب و شتم قراردهند.

ضرب و شتم رئیس بانک مرکزی در مجلس؟

منبع: تسنیم


مطالب پیشنهادی