حق مردم
۱ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات صادق عماری

دفتر چارپاره
حق مردم
یک نفر خام، بی بضاعت بود
جمع اموال، جزو کارش شد
از حلال و حرام می اندوخت
ثروتش زود بی شمارش شد
=
او که مشغول جمع ثروت بود
غافل از خشم روزگاری تفت
تا که

شاعر:صادق عماری


مطالب پیشنهادی