نیایشی آرام
۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمدرضا جعفری

الهی
مرا علم و تواضع و فروتنی و فداکاری و شجاعت و شهامت و استعدادی خاصّ ببخش تا بتوانم از نعمت هائی که من عطا کرده ای بهترین بهره ها را ببرم و در دامانِ خطرات نیفتم و شایسته ای بایسته شوم ، و

شاعر:محمدرضا جعفری


مطالب پیشنهادی