لکه ی تلخ
۲۹ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمدحسن چگنی زاده

موج ها،
ماسه های خواب آلوده را جویده اند!
پیکر بی جان دخترکی
بی چشم خدایی
که چهارگوش نمانده بود، در وهمِ سکوت معنا می شود!
حواس ساحل
پر از کُرنش ثروت مآبانه
بزاق لذّتش تراوش می کند.
هرزه

شاعر:محمدحسن چگنی زاده


مطالب پیشنهادی