سالنامه
۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو

ورق می زند مرا
سالنامه
آن نیز خسته
که بدون هیچ رویداد
می خورد ورق.
ستار

شاعر:ستار سلطانیان


مطالب پیشنهادی