بدانیم بهتر است
۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الکس رفیعی

بدانیم بهتراست
میدانی دراین دیار
بازاست هرمِیدانی
درها همه گشوده
رقابت های سالم
بهرِهمه آزاد است
زین رو کشورآباد است
این مانداک ازنیاکان است
مانده از آن اجداد است
به ما رسیده

شاعر:الکس رفیعی


مطالب پیشنهادی