* * * * 0 « چه می خواهد؟ »
۲۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سلیمان بوکانی حیق

چه می خواهد؟
////////////////////////////////////
چه می خواهد ز دنیـــا آری آدم
همیشه او دلش، باشد پر از غــم
////////////////////////////////////
«سلیمان بوکانی حیق»
اردیبهشت

شاعر:سلیمان بوکانی حیق


مطالب پیشنهادی