آغوشت ، آخرین ایستگاه
۲۵ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات کبری حقی

آغوشت،
آخرین ایستگاه
ومن مسافری جامانده
درمیانه ی راه عاشقی .
***********************
«بدون شرح»
من …
و چشمانت !!
**********************
پیشانی
چشمان
گونه ها و
.
.
.
.
.
.
و من چشم بسته
طی می کنم
این مسیر

شاعر:کبری حقی


مطالب پیشنهادی