پیمانه
۲۴ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمدرضا جعفری

می نویسم شیری
بر لبِ آب ، گذر کرد ولی
سایه اش پیدا بود !
می نویسم که تماشاگرِ او
من بودم
و دو تا مُرغِ لبِ ساحلِ عشق !
.
.
می نویسم که عبادت می کرد
کاروانی با او ،
و ستم
با تمامِ دردش
رنگِ دگر

شاعر:محمدرضا جعفری


مطالب پیشنهادی