ظلم شاپسند
۲۴ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات طاهره ولی پور

ظلم شاپسند
گفت با من تازگی یاری شفیق:
آن طرف در گوشه ای از باغچه
شاپسندی سر برآورده زِ خاک!
رفتم و دیدم حکایت واقعیست
شاپسندی سر به پا مغرور و مست
می کند جنگ و جدل با یاس پاک
قصه را پرسیدم و

شاعر:طاهره ولی پور


مطالب پیشنهادی