می درخشی.........
۱۸ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ابوالحسن انصاری

می درخشی…..
.
می درخشی میان خیالم درشکوهی که بی کران باشد
وسعتش ابتدای تماشا تا به اندام آسمان باشد
.
کاش می شد دو باره بر گردی دورت آن قدر شعر می چیدم
تا به سقف یقین می رسیدی که این نگاه از

شاعر:ابوالحسن انصاری


مطالب پیشنهادی