ریتم بودن
۱۴ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات اکبر رشنو

چشمان
غریق تما شایی آبی
گامهای توست!
درزمان و نبض
" والعصر "
کار خود می کرد…
هزار فغغورو فرعونش
کشیده در کما و لرز
هی !
نقشه می کشند در مسخ
امّا
پشت بارانی ترین ابر
از

شاعر:اکبر رشنو


مطالب پیشنهادی