روزگارم
۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات رضا دهقان

با اینکه حال دل خراب و پر ازغم است
میگویم از بهار…اگرچه فصل ماتم است
هر جا نگاهم به دو چشمی خیره می شود
افسوس دردیار من صیدوصیاد عالم است
جای بسی تالم است درکلبه امان کنون
عالم پر از جهالت و

شاعر:رضا دهقان


مطالب پیشنهادی