* * * * 0 « برف روی دریاچه »
۱ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سلیمان بوکانی حیق

« برف روی دریاچه» *
==============
نشسته برف زیبـا
به روی کف دریا
به جای آب، دیگر
نشسته برف، رویش
***
بگو که چیست دلیلش؟
اگه گفتی دلیلش
بلی خشک شده، آبش
فقط خدا تواند
دهد به آن جوابی
***
اگر خدا

شاعر:سلیمان بوکانی حیق


مطالب پیشنهادی