لالی
۳۰ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حسن گائینی

مثل صورتک های…
گُلِ پیچک زیر پایِ میخ
همۀ واژهای بهشت موازی با ظلمت اند!
برای او که تنهاست…
پنداری پراکنده
افسانه واری دور
اوهامی دلپسند
سر بر شانه اش می گذارند
و در نخِ خیال… اش کاکُلی

شاعر:حسن گائینی


مطالب پیشنهادی