آب را
۲۸ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الکس رفیعی

آب را
آب را همه با هم بشناسیم
و مقدس شمریم
پاسداری از آب
احترام و تکریم
و نگهداری از آن
وجلوگیری ازاتلاف آب
خود عبادت باشد
گرکه عادت باشد
*
گر نیایش بکنیم
آب را و هم خاک
کار بسیار نکویی

شاعر:الکس رفیعی


مطالب پیشنهادی