همسفر مشهد




۲۷ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حسین پرهیزکاری

از گذرعمر ندارم خبر
تا خبرم شد که تویی همسفر
گردش ایام کجا من کجا
چشم دل از سیر شما شد قمر
فارغ از اندوه جهانی شدم
تا نظرآمد رخ دریا خزر
باز به اندوه جهانم زدی
تا ببرم غم زجهان چون سحر
جنگ

شاعر:حسین پرهیزکاری


مطالب پیشنهادی