زبون عاشقی درمون ند اره
۲۷ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات عبدلرسول بلاغی پور

خدا .دیدی چه خاکی برسرم شد ؟
زبون عاشقی پیغمبرم شد
زبون عاشقی ایمون نداره
ماشین داره ولی فرمون داره
خدایا این مرض تلخ است شیر ین
مرض داره ولی درمون

شاعر:عبدلرسول بلاغی پور


مطالب پیشنهادی