حواس بهار
۲۷ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات صابرخوشبین صفت

بهار را صدا بزن
شاید دخترک ،
از یاد برده باشد
تو و بهار را صدا کند
و بهار
پیش از آن که خداحافظی کند
راهش را بگیرد و برود
این روزها ،
حواس بهار
به من و تو نیست .
صابر خوشبین

شاعر:صابرخوشبین صفت


مطالب پیشنهادی