سوگ نهان دیرنده
۲۴ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات بهروز عسکرزاده

به پیرسر چه غریبانه مانده ام به دیار
پریش جان، گذران تلخ و بس شکیب شکار
چه کاخهای فریبا به شوق برافراشت
خیال کال دل از بویه های پُربسیار
چه رنگهای دل انگیز کرد زرگر جان
به بوم پارۀ ابری دوان

شاعر:بهروز عسکرزاده


مطالب پیشنهادی