زمانه
۲۱ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد شمس باروق

می گویم چایی بیاورید
سکوت می شنوم
می گویم شام چی داریم
چشم غره می خورم
می گویم کلید ماشین کجاست
اسنپ مشتری دارم
سکوت نشانه

شاعر:محمد شمس باروق


مطالب پیشنهادی