نبش قبر




۲۰ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات شجاع الدین شقاقی

نبش قبر
۱- گشته دل مدفون و خالق ، نبش ِ قبرش می کند
دل که شد احیا به میلش ، فرش ِ عرشش می کند
۲- در دل احیا شده ، خود را نمایان کرده او
پرده ی دل را دریده ، نقش ِ فرشش می کند
۳- ای دل احیا شده ،

شاعر:شجاع الدین شقاقی


مطالب پیشنهادی