ما گرگ زده ی فرقت یوسف خودیم
۱۶ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ناظمی معزآبادی اصغر

آیا
می توان
در رو به رو
مقابل
در گوشه ی مطیع چشم
هرچه را، دید و
لمس کرد و چشید
لیکن
اسیر سوژه نشد
و به ماورای طعمه پرکشید؟
این ناکامی تمام قرون است
سیاهچال محزون نی نوا
تمام راز و رمز

شاعر:ناظمی معزآبادی اصغر


مطالب پیشنهادی