عطرخوش دوست
۱۶ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات فرشته خدابخشی چر مهینی

بوی گل یاس ویاسمین می آید
به مشامم از اعماق تاریخ
بوی دوست وهم کیش می آید
وه…..چه بوی جان بخشی
با عطرنفس وفاداری می آید
ازدورهازنده می کند من را
برسرآن پیمان دیرینه
تازه نفس وچابک می آید
در

شاعر:فرشته خدابخشی چر مهینی


مطالب پیشنهادی