مهرخوبان
۱۵ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات عبدالعلی نظافتیان

من که دنیایم تویی
مهرخوبانم تویی
با نگاه مست خود
درد و درمانم تویی
در شب دلتنگی یم
صبح فردایم تویی
گر فراموشت کنم
یارغمخوارم تویی
چون ننوشم جام می
لعل می نوشم، تویی
با که گویم رازدل
ازکه

شاعر:عبدالعلی نظافتیان


مطالب پیشنهادی