...9
۱۴ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد مرادی

۱- دریا هم
به لب توحسادت می کند
وقتی که از لبش رد می شوم…
۲- شعر های بلند من
روی لب تو
کوتاه متولد می شوند…
۳- همه مسافرند
تعطیلات که تمام شود
من می مانم و لب تو…
۴- تو خلیج فارس منی
کسی جز

شاعر:محمد مرادی


مطالب پیشنهادی