زیبا ئی بها ر
۱۰ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمود بیهقی

بها ر زیبا ست با زیبا ئی خا ص
همه جا سبزبا یک رنگ خا ص
درختا ن پرزگل با شند این فصل
بیا با ن سبز و خرم با حا لی خاص
به با غ که میر وی گل بینی بسیار
چه گلهای قشنگ با رنگهای خا ص
نگا هت گر

شاعر:محمود بیهقی


مطالب پیشنهادی