دهه سرسختی
۹ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد حسین داودی

سالها را یک به یک با انگشت های دستم
به یک دهه رسیده ام با انگشت شصتم
دهه ی سقوط و سوختن یک نسل دهه ی سرسختی
نابودی غرور آدمها ده ی بدبختی
جمعه ها یک شعر جدید برای سمینار فردا
رویای حاضرانی

شاعر:محمد حسین داودی


مطالب پیشنهادی