میزند باران به شیشه
۸ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات کاظم پارسای

میزند باران به شیشه
سرد و رنجور و هراسان
سیرِ وَحشت
مستِ خیس
خیلِ درد آکنده با لبخند
پیشانیِ طوفانیش را
مُشت مُشت میکوبد به شیشه
ساعتی چون صاعقه
ساعتی مانند سیل
ساعتی هم سَر سپرده

شاعر:کاظم پارسای


مطالب پیشنهادی