حال من، باید خوب باشد
۷ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ساقی مصطفوی

از دانه دانه له شدن،
تا پله پله ماه شدن،
من زنده ام؛
روزگارانی،
از شفق تا فلق
پاروزن سرشت به اب ندیده ی خویش بودم
و
چهارزانو بر خوانِ بیابانی طَبعم،
مشت مشت تراب غفلت می جویدم
و
جرعه

شاعر:ساقی مصطفوی


مطالب پیشنهادی