کال-4
۵ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد علی زارعیان

دست هایت را دراز کردی برای رها کردنم
کال بودم و نفهمیدم
وگرنه آویخته بودن از دار کجا
درآویختن در حلقه یار

شاعر:محمد علی زارعیان


مطالب پیشنهادی