چیستان
۵ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الکس رفیعی

چیستان
چیستم من
کیستم من ؟
مذهب ونام ونشانم چیست ؟
رنگ دارم یا که بی رنگم؟
خا کی ام , آبی , سماوی ؟
ازکجایم , ناکجایی
هر زبان را زینت و تزیین
عاشقان را داروی تسکین
*
خلق من چندان نه آسان

شاعر:الکس رفیعی


مطالب پیشنهادی