در جزیره‎ی بهار
۲ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مهدی محمدی

– تولدت مبارک بهار!
– جزیره زیر آب می رود!
– اقیانوس از من چه خواهد ساخت؟

– ماهی؟
– با مردمان

شاعر:مهدی محمدی


مطالب پیشنهادی