همیشه ی سرخ پر پرم !
۱ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات اکبر رشنو

شبی از توده ی توسن خاکسترم
روی نت غبار
نواخته می شوم…
سراسر ششهای شب
از پرآ کند گی ا م پر می گشت…
از صهبای صبحم
موسیقای مستی ام
شبیخون زده به تاری دشت،
جنون دامن پر می کرد…
ازسپید و

شاعر:اکبر رشنو


مطالب پیشنهادی