حماقت
۲۹ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مرتضی حاجی اقاجانی

حماقت
*******
تراکم افکار درهم تنیده ام
از مرز انبساط خود گذشته بود
و به
بهانه ی نیاز داشت
تا سر بخورد در قعر این سیاه چال
و این برزخ
نتیجه ی رد نگاهی ست
که سالیان پیش
از تبسم لبان تو سرچشمه

شاعر:مرتضی حاجی اقاجانی


مطالب پیشنهادی