پروین
۲۷ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مهنازمحمودی

مهربانوی سزاوار ادب شد پروین
شاعری ارجگزار سخن و مهرآیین
دفتر قلبش از آثار ستم خونین بود
از نم اشک یتیمان وطن ، دل چرکین
شاه ومفلس،عسس و دزد وَ یاسیروپیاز
در حکایات نمودند سخن را

شاعر:مهنازمحمودی


مطالب پیشنهادی