ابكش
۲۴ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات کاظم پارسای

ما دو پرنده یی هستیم
که به جُرمِ دوست داشتن
آیینه شدیم:
نه به این سادگی …
خراشِ رویِ خراش
زخم رویِ زخم
درد رویِ درد
جدایی رویِ جدایی
در انبوهِ شن وسنگلاخ و سنگریزه و تیزی ها روزگار
که

شاعر:کاظم پارسای


مطالب پیشنهادی