"در شب چشم سیاهت به خدا آه نبود"
۲۳ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات فرزین مرزوقی

در شب چشم سیاهت
به خدا آه نبود
برقی جز برق نگاهت
جای اون ماه نبود
رقص اون زلف پریشان تو در
بهت بهار،
هم قطار من خسته
طی این راه نبود.
صد گمان بر شب چشمت
سجده ها می کردم
به خدا جز خم ابروی

شاعر:فرزین مرزوقی


مطالب پیشنهادی